Rollema, H. van [=jhr mr Hobbe Baerdt van Sminia]

Wandelingen van mijnen oud-oom den opzigter door een gedeelte van de provincie Friesland; bevattende eene plaatselyke en geschiedkundige beschrijving van de merkwaardigheden der grietenij Tietjerksteradeel. Uit de nagelaten papieren van eenen dorpspredikant, bijeenverzameld door H. van Rollema. Leeuwarden: W. Eekhoff, 1841.

 299,75 ( 275,00 ex. btw)

In stock

SKU: 15807 Categories: , ,
Product type: Books

 

Eekhoff noemde in 1859 dit een “klein doch zeer belangrijk werkje” en deelde mee dat het pseudoniem van Rollema stond voor Baerdt van Sminia (1797-1858), bekend van zijn boek over de Friese grietmannen en zijn artikelen over alba amicorum. In 1968 zou een facsimiléherdruk verschijnen met een losse inleiding door S.J. van der Meer. Bezochte dorpen o.a.: Tietjerk, Suawoude, Garijp, Eernewoude, Suameer, Oostermeer, Eestrum, Bergum, Hardegarijp, Rijperkerk, Giekerk, Oenkerk, Oudkerk, Bartelehiem en Wijns.