[Printed publications, Military 18th century] Twelve extracts from the resolutions of the Gecommitteerde Raden of the States of Holland regarding military matters, folio.

Twelve extracts from the resolutions of the Gecommitteerde Raden of the States of Holland regarding military matters:

 1. Extract uit de Resoluties, 22 december 1724: de commissien gediscontinueert, except die van de groote en kleine fortificatien en presentiegelden aan de Heeren Leeden te betaalen als in den Text.
 2. Extract 5 february 1783L Extraordinaris equipage van 1 mey 1783 tot 1 mey 1784 ter somme van….
 3. Extract 16 september 1737: De respectieve collonels op dit Quartier gerepartieert, gelast hun devoir te doen…vrijwillig verkiesen een en den selven solliciteur…
 4. Extract 23 juli 1761: commissen van de magazijnen gelast, acces in der zelver magazijnen te geven.
 5. Extract 9 februari 1729: ordre geen clercq ter secretarye van Holland te mogen aanstellen tot solliciteur Militair.
 6. Extract 2 juli 1760: Ordre aangaande proceduuren in tas communicatoir op de verzoeken van kortinge op Tractementen of Pensioenen van Officieren.
 7. Extract 26 juny 1761: Generaals regul omtrent het verleenen van kortingen.
 8. Extract 29 januari 1782: aan de zieke manschappen van de regimenten ter repartitie van deeze provincie en binnen dezelve in Garnizoen of gecantonneert, gedurende ten tegenwoordige oorlog, op behoorlijk gecertificeerde lysten te laaten valideren twee stuivers daags, zoo lange de ziekte zal duren.
 9. Ordre van regelement .. magazijnen tot Delf, Schiedam en Den Hage.
 10. Extract 9 februari 1729: militaire solliciteurs.
 11. Extract 4 april 1755: jaarlijks voor primo februari over de senden lysten houdende specicquelijk alle de Artillerye en goederen in hunne toevertrouwde magazijnen bevonden worde.

M11383 [NL] Twaalf extracten uit de resolutien van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland betr. militaire aangelegenheden, 18e eeuw.

Incl. BTW  98,10

Excl. BTW  90,00

Artikelnummer: 46458 Categorieën: ,

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made