[Calvi, Francois de]

Criminality 1688 I Historien ofte practyke der dieven, in dewelcke begrepen zijn seer jammerlijcke feyten, subtijle dieveryen en bedriegelijcke stratagemens van gaudieven en kleyers, tot waerschouwinge van koopluyden en reysende persoonen om sig te wagten voor snode practijken der gaudieven en beursesnijders. Oock seer nut en bequaem voor officieren en rechters om de deliquanten te overtuygen ende verborgen moorden en dieveryen uyt te vinden. Den lesten druck opnieus vermeerdert. Utrecht, W. v. Paddenburg 1688.

SKU: 52896

Buisman 327. Latere druk van de ‘Legende ofte historye van de snoode practijcken …’, vermeerderd tot 66 ‘capittels’. De meeste spelen zich af in Frankrijk, aan het slot ook enkele in de Nederlanden. Op pag. 656 een voorbeeld van geheimschrift in cijfers van de ‘kleyers’ [=dieven] en op de laatste 4 pagina’s ‘Kleyers vocabulaer en haer tael’, met verklaring van woorden uit de 17de- eeuwse dieventaal.

 866,55 ( 795,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 52896 Categories: , Tag:
Product type: Books