Het vaarwel aan zijn excellentie Carel Georg graave Van wassenaer twickel, grietman over Franekeradeel, enz. enz., toen zijn hooggeborene deszelfs reize als afgezant van deezen staat in het begin des jaars 1782 naa het Weener Hof aanvaarde. Gedrukt buiten ’s Graavenhaage ten dienste van het Vriesch Patriottisch Genootschap. 8º: 4 p.

1782 Spotdicht ondertekend: ‘ Haec libertatis causa’ . Zinspelingen op Jan Coenders van Idsinga; Aylva grietman van ’t Bildt, Eysinga, Kempenaer, Bergsma van Metslawier, Beyma, e.a. Knuttel 20294

Incl. BTW  98,10

Excl. BTW  90,00

Artikelnummer: 9944 Categorieën: , ,

Download Catalog