[Almanak]

[Friesland, Ljouwert 1899] Swanneblommen, tierboekje for it jier 1899. Útjown fen it Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse. W. A. Eisma Cz., Ljouwert, 84 pp.

Paper binding, 19,5 x 13 cm. Loose pages. Friestalig. Cover with some damaged corners.

Incl. BTW  21,80

Excl. BTW  20,00

Artikelnummer: ZZ90438-16 Categorieën: , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks