[Antique title page, 1868] Biblia, published 1868, 1 p.

Decorative title page of a 1868 edition of the Bible.

Inscribed at center, within architectural frame: ‘Biblia dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael. van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick overgeset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. – Kampen, S. van Velzen Jr.’

Lithography on paper, total: 377 x 288 mm, except some scratches on the paper on the external margins, in very good condition.

Incl. BTW  24,20

Excl. BTW  20,00

Download Catalog

Extra informatie

Datum Publicatie

Techniek

Period Made

Andere suggesties…