AMERIKA, MARTIN STEPHAN, LUTHERSE KERK— 17 brieven van Martin Stephan jr., zoon van de lutherse predikant Martin Stephan sr. (1777-1846) d.d. Dresden en Wisconsin 1842-1855, gericht aan de consul van de Verenigde Staten te Leipzig dr. J.G. Flugel. Manuscripten, ca. 30 pag.

 212,55 ( 195,00 ex. btw)

Out of stock

SKU: 65120 Category:
Product type: Manuscripts