LEIDEN, CHASTELEIN, BENTINCK Commissie van de Staten van Holland voor mr. Cornelis Pieter Chastelein als rentmeester van het kapittel ten Hoogenlande, mitsgaders van de memoriën en getijden binnen de stad Leiden, als opvolger van mr. J. van der Marck, ‘s-Gravenhage 13 januari 1773.

Charter op perkament, zegel verloren, getekend W. Bentinck en J.J. Clotterbooke. Hoogte: 41 cm breedte: 27 cm (enkel blad, gehele stuk perkament 41 x 54 cm).

tekst op de charter:

De staaten van Holland ende Westvriesland doen te weeten alzoo (mits den overleyden van Mr. Johan van der Marck AEGz:) is koomen te vaceeren het Rentmeesterscap van het Capittel ten Hoogen Lande, mitsgaders van de Memorien en getijden binnen de Stad Leyden met den verderen aankleve van dien, en mitsdien nodig is dat dezelve plaats weeder diend te worden bekleed met een ander bekquaam Perzoon, hebben wij, op de Electie van die van den Gerechte der voorn. Stad Leyden van den Persoon van Mr. Cornelis Pieter Chastelein, den Zelven Mr. C.P. Chastelein onthouden, gestelten gecommiteert, onthouden stellen en commiteeren bij deezen tot de administratie en ontfang van de voorz.e inkomsten, met den gevolge en aankleve vandien: gevende voorts den voorn Mr. C. P. Chastelein volkomen last en bevel etc. etc.

Op den 13 January in het Jaar onzes Heeren en Saligmakers Duyzent seeven hondert en drie en seventig, W. Bentinck. Ter ordonnantie van de Staaten F.F. Cotterbookes.

M3499

Incl. VAT  111,18

Excl. VAT  102,00

Sold

SKU: 12455 Categories: , ,

Additional information

Abebooks

Period Made